Afhangreglement

Afhang- en baanreglement 2012
Openingstijden tennispark:
Op werkdagen van 9.00 – 23.00 uur;
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9.00 uur tot zonsondergang.

1. Dagleden hebben uitsluitend speelrecht op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.

2. Juniorleden mogen op werkdagen tot 18.00 uur op alle banen afhangen; na 18.00 mogen er maximaal 2 banen tegelijk door juniorleden bezet zijn. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen mogen ze op alle banen afhangen behalve wanneer er die dag een door de vereniging georganiseerd toernooi of competitie plaatsvindt.

3. Introducépasjes worden alleen verstrekt indien er voldoende baancapaciteit beschikbaar is, zulks ter beoordeling van de met het uitgeven van de pasjes bevoegde persoon. Kosten conform het Tarievenoverzicht van het lopende kalenderjaar.

4. Een introducé mag niet meer dan 4 keer per jaar geïntroduceerd worden.

5. De baancommissarissen worden van baanverhuur op de hoogte gesteld.

6. Leden, introducés en huurders van een baan kunnen een tennisbaan voor een bepaalde speelperiode reserveren door hun lidmaatschaps-, dag- of introducépas op de desbetreffende plaats van het afhangbord te plaatsen, het zogenaamde afhangen.

7. Het afhangen van een baan is alleen geldig indien er minimaal twee pasjes geplaatst zijn. Hiermee is voor anderen duidelijk dat een baan gedurende een bepaalde speelperiode door daartoe speelgerechtigde personen gereserveerd is. Een speelperiode bedraagt 45 minuten.

8. Voor door het bestuur goedgekeurde trainingen, competities of toernooien moeten de betreffende banen door de betrokken trainers of commissies afgehangen worden. Hiervoor zijn speciale door de vereniging verstrekte pasjes beschikbaar.

9. Leden die training krijgen, moeten tijdens hun trainingsperiode afhangen op de desbetreffende baan. Lesnemers mogen tijdens de les hun lidmaatschapskaart niet op het afhangbord geplaatst hebben teneinde een speelperiode te reserveren anders dan de betreffende lesperiode.

10. Trainingen vinden zoveel mogelijk op naast elkaar gelegen banen plaats (3- 4 of 3-4-5 of 3-4 en 6-7) zodat de overige leden zomin mogelijk overlast hoeven te ervaren van de lessen.

11. Voor de Open At Risk en de Clubkampioenschappen worden alle 10 de banen gereserveerd op de geldende toernooitijden.

12. Voor de voorjaar- en najaarscompetitie vrijdagavond zijn 9 banen beschikbaar, voor de voorjaar- en najaarscompetitie zaterdag 10 banen en voor de voorjaar- en najaarscompetitie zondag zijn 9 banen beschikbaar. Voor activiteiten van een van de commissies van de vereniging zijn de banen 1 t/m. 7 beschikbaar. De banen 8 t/m.10 blijven dan gereserveerd voor ‘vrij spelen’. In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na toestemming van het bestuur kan van deze regels worden afgeweken. Dan blijft minimaal een baan beschikbaar voor ‘vrij spelen’. 

13. Als een baan vrij is en men wil direct spelen, mag daarop maximaal 15 minuten voor het begin van de desbetreffende speelperiode gespeeld gaan worden.

14. Als men niet direct wil spelen, mag men maximaal 30 minuten voor het begin van de gewenste speelperiode afhangen. Hiervan mag worden afgeweken indien door grote drukte niet binnen één uur afgehangen kan worden. 

15. Nadat een speelperiode verstreken is mag, men op dezelfde baan aansluitend afhangen (doorhangen) indien de aansluitende periode nog niet door andere spelers gereserveerd is. Dit moet binnen 5 minuten na afloop van de eerste speelperiode gebeuren.

16. Wanneer alle banen afgehangen zijn, en de eerste afhangmogelijkheid is pas na 30 minuten of nog later, is het geoorloofd voor aanvang van een speelperiode bij te hangen op banen waarvoor slechts 2 personen hebben afgehangen.

17. Indien wordt geconstateerd dat een lid bij herhaling een of meerdere punten uit dit reglement niet opvolgt, en na hierop te zijn gewezen, vasthoudt aan het niet opvolgen van punten uit dit reglement, kan hiervoor een officiële waarschuwing gegeven worden door het bestuur. Het gevolg hiervan kan een tijdelijk royement als lid zijn, zulks ter beoordeling van het bestuur. Algemeen

1. Er mag alleen met tennisschoenen op de tennisbanen worden gespeeld.
2. Op de banen mag niet gerookt worden. Ook is het gebruik van kauwgom niet toegestaan.
3. Afval hoort in afvalbakken gedeponeerd te worden.
4. Er mag niet op het net worden geleund, bijvoorbeeld bij het oprapen van de bal aan de andere kant van het net.
5. Sneeuw mag niet van de banen worden verwijderd.
6. Toezicht op naleving van het baanreglement geschiedt enerzijds door sociale controle van de leden, anderzijds door de baancommissarissen.

Statuten en Reglementen overzicht