Huishoudelijk Reglement

Lidmaatschap / Speelrecht / Algemene ledenvergaderingen / Commissies / Bestuur / Verlichtingen van het bestuur / Aanmeldingsformulier / Slotbepalingen

LIDMAATSCHAP

Artikel 1
Het lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor de tijd van een jaar. Behoudens het gestelde in artikel 6 lid 1 van de statuten zal het lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd worden met de periode van één jaar. Het lidmaatschap wordt verkregen door toelating als lid door het bestuur, na beoordeling van een daartoe ingeleverd aanmeldingsformulier, alsmede eventueel na een persoonlijke kennismaking. Het bestuur verbindt aan toelating de voorwaarde dat eerst de verschuldigde contributie en entreegeld door de penningmeester zijn ontvangen. De vereniging kent geen minumumleeftijd. Bij aanmelding van een kind jonger dan 8 jaar zal door het bestuur, na advies van de daarmee belaste trainer, beoordeeld worden of het betreffende kind toegelaten wordt als lid.
Afwijkingen van bovengenoemde regels, kunnen alleen na schriftelijke melding aan het bestuur, door het bestuur worden vastgesteld.
De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.

SPEELRECHT

Artikel 2
Dagleden hebben het recht gebruik te maken van de banen conform het baanreglement, op alle dagen, met uitzondering van zater-, zon- en feestdagen, tussen 09.00 en 17.00 uur. Na 17.00 uur mogen dagleden uitsluitend deelnemen aan het Openingstoernooi, de Clubkampioenschappen en het Avondtoernooi.
Winterleden mogen gebruikmaken van de banen conform het baanreglement in de periode van 1 november tot en met 31 maart van het volgende jaar.
Overige leden kunnen tijdens het tennisseizoen gebruik maken van alle banen conform het baanreglement.

Artikel 3
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen van het bestuur of de dienstdoende commissie.
Tenniskleding en –schoeisel op de baan zijn voorgeschreven conform de KNLTB geldende regels.

Artikel 4
De leden hebben het recht om alle bijeenkomsten (zijnde geen bestuurs-, kascommissie- en/of commissievergaderingen), wedstrijden en andere evenementen bij te wonen.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 5
Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke vergadering, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering.

Artikel 6
Een besluit van of benoeming door de algemene ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt ter vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen - of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - blanco stemmen daaronder niet begrepen - en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 7
De agenda der algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 8
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Artikel 9
Verlangt, omtrent een aan de orde gesteld voorstel, geen van de stemgerechtigde stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In elk ander geval wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 10
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 11
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en het huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

COMMISSIES

Artikel 12
De algemene ledenvergadering kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 13
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie ter vervanging van het, bij voorkeur langst zittend, lid dat aftreedt.

Artikel 14
Door de algemene ledenvergadering wordt voor de duur van een jaar een aantal van de hieronder genoemde commissies, bij voorkeur bestaande uit een oneven aantal leden

a. recreatiecommissie;
b. commissie wedstrijdtennis;
c. clubkampioenschappencommissie;
d. open toernooicommissie;
e. jeugdcommissie;
f. commissie parkonderhoud;
g. commissie vrijdag-avondcompetitie;
h. veteranencommissie;
i. redactiecommissie;
j. commissie baancommissarissen;
k; sponsorcommissie.

Kandidaten voor deze commissies zullen door de commissies zelf worden voorgedragen aan het bestuur. Het bestuur is te allen tijde bevoegd vergaderingen van de commissies bij te wonen c.q. te bezoeken.

BESTUUR

Artikel 15
De op statutaire wijze tot bestuurslid benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerst volgende algemene ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 16
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 17
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen voor de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf te bijeenroeping bevoegd.

Artikel 18
Het bestuur kiest uit haar midden de vice-voorzitter. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden dienst werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 19
Schade aan de vereniging of een harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 20|
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub c der statuten wordt gesteld op € 10.000.-.


VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 21
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker verbruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, dat daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt. 


AANMELDINGSFORMULIER

Artikel 22
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.


SLOTBEPALINGEN

Artikel 23
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 24
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 17-12-2003.

Statuten en Reglementen overzicht