Training en les bij At Risk

Bij At Risk kun je (natuurlijk!) tennisles volgen. Er zijn lessen voor kinderen, jongeren en volwassenen. De lessen / trainingen worden gegeven in cycli van 15 lessen van 50 minuten door KNLTB-erkende trainers. De voorjaarscyclus begint in april. De najaarscyclus begint in oktober. Na iedere cyclus van 15 lessen kan je zelf kiezen of je de volgende cyclus weer meedoet. In de zomervakantie en kerstvakantie zijn er geen lessen.  

Nieuwe leden

Je kunt je inschrijven voor lessen als je lidmaatschap helemaal is afgerond bij de ledenadministratie. Op het moment dat je je als nieuw lid aanmeldt voor de tennislessen, is het streven bij de indeling dat je tennislessen kan volgen. Hierbij is je eigen beschikbaarheid belangrijk, omdat je wel moet kunnen worden ingedeeld bij een groepje van je eigen niveau. Uitzondering vormen de introductielessen voor kinderen van 5 tm 8 jaar (Maak kennis met tennis). Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kan je terecht bij: info@tvl-tennis.nl  

Clinics en toernooien

Naast reguliere lessenreeksen van 15 lessen in het voor- en najaar worden er regelmatig clinics en toernooien georganiseerd. Leuk om je tennistechnieken en –vaardigheden te verbeteren, maar vooral ook heel gezellig. Naast activiteiten voor senioren zijn er ook activiteiten specifiek voor onze jeugdleden en de veteranen (50/55-plussers). Hou voor actuele evenementen de website en nieuwsbrief in de gaten. 

 Voorwaarden en reglement

en lees onderstaand tennisreglement goed door voordat je je inschrijft.

 

 

Tennisreglement 

Bij At Risk hebben we een tennisreglement waar we met elkaar de afspraken over indeling, les en planning hebben vastgelegd. 

1. Tennislessen worden aan clubleden gegeven door gediplomeerde, door de KNLTB bevoegd verklaarde tennisleraren (m/v). Bij uitzondering is het mogelijk dat niet gediplomeerde trainers tijdelijk les geven onder begeleiding van gediplomeerde trainers, zulks alleen met toestemming van bestuur en betrokken lesnemers.

2. De vereniging stelt ten behoeve van de tennislessen banen, spel- en lesmateriaal beschikbaar.

3. Een tennisles duurt 50 minuten, en vindt in de regel plaats op werkdagen tussen 9:00-23.00.
Dagleden kunnen alleen les krijgen tijdens werkdagen van 9:00-17:00 uur.

4. Voor seniorleden worden gedurende het verenigingsjaar 2 cycli tennislessen van 15 lessen georganiseerd: de zomercyclus loopt van april - september; de wintercyclus van oktober - maart. De lessen worden bij de senioren gegeven in groepen van 4 clubleden van ongeveer gelijke speelsterkte per baan.

5. Voor juniorleden wordt per verenigingsjaar een cyclus van 15 lessen gegeven; deze start in april.
Indien mogelijk wordt een extra cyclus van 15 lessen georganiseerd; deze start in principe na
afloop van de eerder genoemde cyclus van 15 lessen. De lessen worden in de regel gegeven aan
groepen van 8 juniorleden op 2 banen tegelijk.

6. Clubleden kunnen privéles krijgen, echter uitsluitend van 9:00-17:00 uur.

7. Aanmelding voor een lescyclus betekent niet automatisch plaatsing voor die cyclus. Wanneer een lesnemer niet kan worden geplaatst in een cyclus, komt deze op een reservelijst. Lesnemers van de reservelijst worden bij aanmelding voor de eerstvolgende cyclus met voorrang ingedeeld.

8. Lesnemers krijgen uiterlijk één week voor de start van de lescyclus schriftelijk / per email bericht van hun indeling. Hierbij wordt de trainer, de lesdag, de eerste lesdatum, de lestijd en de reeds geplande inhaaldata (zie punt 15) genoemd. Lesnemers die niet kunnen worden ingedeeld en op de reservelijst zijn geplaatst, krijgen eveneens uiterlijk één week voor aanvang van de desbetreffende cyclus hierover bericht.

9. Indien een lesnemer van de vereniging een bevestiging van deelname aan een cyclus ontvangen heeft, is deze eraan gehouden het lesgeld voor deze cyclus te voldoen. Het lesgeld voor de betreffende cyclus dient voor de aanvang van de eerste les ontvangen te zijn op het daarvoor bestemde bankrekeningnummer van de vereniging. Indien een lesnemer hierbij in gebreke blijft, heeft de trainer het recht betreffende lesnemer van de les uit te sluiten.

10. Het niet verschijnen op de les van de lesnemer is voor rekening van die lesnemer; er is geen recht op inhaalmogelijkheden of restitutie van de trainingscontributie.

11. Bij uitval van een lesnemer door langdurige ziekte, blessure of anderszins zal de vereniging proberen deze plek in de lesgroep op te vullen met een lesnemer die op de reservelijst staat.
Vervanging is alleen mogelijk als de speler van de reservelijst qua speelsterkte en anderszins past in de betreffende lesgroep. Beide lesnemers (de uitvallende en de invallende) zullen onderling het dan nog verschuldigde lesgeld met elkaar verrekenen.

12. Alle trainers starten in dezelfde week met hun lescyclus.

13. De trainers streven ernaar alle 15 lessen van een cyclus te geven.

14. Indien de weersomstandigheden of de toestand van de banen het niet mogelijk maken een les op zinvolle wijze doorgang te laten vinden, wordt deze afgelast. Indien een les voor minder dan 25 minuten gegeven was, wordt deze als uitgevallen beschouwd. Een les die al meer dan 25 minuten aan de gang was voor hij onderbroken werd, wordt als gegeven beschouwd.

15. Uitgevallen lessen worden in principe in de cyclus ingehaald. Voor dit inhalen worden voor de zomercyclus 2 extra lesdagen ingepland, voor de wintercyclus 4 extra lesdagen, steeds op de reguliere lestijd van de betreffende groep. Wanneer er dan nog steeds lessen moeten worden ingehaald, streeft iedere trainer ernaar die lessen in het weekend in te halen na overleg met zijn lesgroep. Er zijn maximaal 2 inhaallessen in het weekend. Inhaallessen in het weekend worden eventueel in groepen van 8 lesnemers gegeven op 2 banen. Leden van een lesgroep trainen dan in principe met elkaar op één baan.

16. Indien er meer lessen uitvallen dan er via de inhaaldata ingehaald kunnen worden, zijn deze voor rekening van de lesnemer.

17. Alle lessen die uitvallen (d.w.z. voor minder dan 50% gegeven zijn) door verhindering van de trainer worden eveneens ingehaald. Is dit niet mogelijk dan wordt het lesgeld van deze uitgevallen lessen terugbetaald aan de lesnemer (restitutie); lesnemers van een lesgroep kunnen hiertoe gezamenlijk een schriftelijk verzoek richten aan het bestuur.

18. Indien een les vervalt door verhindering van de trainer, vervalt ook de baanreservering voor deze training.

19. Leden die training krijgen, moeten tijdens hun trainingsperiode afhangen op de desbetreffende baan. Lesnemers mogen tijdens de les hun lidmaatschapskaart niet op het afhangbord geplaatst hebben teneinde een speelperiode te reserveren anders dan de betreffende lesperiode.

20. Er wordt gelest op eigen risico. De tennisvereniging en de trainers zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

21. In die gevallen waarin het Trainingsreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Tennisles en trainingen overzicht