Bestuursleden gezocht!

01 oktober 2022


Beste At Risk leden,  

Het bestuur dient te bestaan uit zeven leden: 1. voorzitter 2. secretaris 3. penningmeester 4. algemeen bestuurslid/Communicatie 5. algemeen bestuurslid/Trainingen selectie 6. algemeen bestuurslid/Vrijwilligers 7. algemeen bestuurslid/Park.

Het huidige bestuur bestaat momenteel uit vier bestuursleden, waarvan penningmeester Richard Schout in november afscheid zal nemen. Per november zijn er dus vier vacatures.

Het is de bedoeling dat in de algemene ledenvergadering op 8 november 2022 bestuursleden in de vacatures worden benoemd.  

Heb je interesse of wil je meer weten over bepaalde vacatures, neem dan contact op via [email protected] of spreek één van de bestuursleden aan bij At Risk! Jouw aanmelding/hulp is erg welkom! Een uitgebreide beschrijving van elke vacature is beschikbaar.  

Secretaris

Voor deze functie zijn de volgende vereisten/taken leidraad:  

De secretaris

 • draagt zorg voor een efficiënt lopend secretariaat;
 • werkt nauw samen met de voorzitter;
 • vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur;
 • stelt in samenwerking met de voorzitter agenda’s op van vergaderingen bestuur en algemene ledenvergaderingen, verzorgt samen met collega bestuursleden de notulen;
 • ziet erop toe dat de algemene ledenvergaderingen tijdig worden bijeengeroepen;
 • houdt toezicht op de planning en organisatie van gemaakte afspraken;
 • voert een deugdelijke administratie (een taak die wettelijk gezien op het gehele bestuur rust, maar vaak aan de secretaris wordt toebedeeld);
 • is bestuurlijk verantwoordelijk voor de ledenadministratie;
 • maakt het jaarverslag op samen met de andere bestuursleden;
 • beheert de administratie en correspondentie van de vereniging;
 • ziet toe op de naleving van de statuten, huishoudelijk reglement en wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
 • legt voor mogelijke wijzigingen van het huishoudelijk reglement.    

Gemiddeld ben je zo’n vier uur per week bezig met je taken. Uiteraard is het mogelijk om in goed overleg met medebestuursleden meer of minder inzet per week af te spreken.  

Penningmeester

Voor deze functie zijn de volgende vereisten/taken leidraad:  De penningmeester

 • is betrokken bij beleids-/bestuurszaken; vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur;
 • beheert de geldmiddelen en andere bezittingen van de vereniging, komt alle financiële verplichtingen na;    
 • is eerlijk, betrouwbaar, voorkomt dat geld verkeerd terecht komt;
 • heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, is organisatorisch sterk en nauwkeurig, durft grenzen te stellen, heeft overzicht, is bereikbaar;
 • valideert facturen ter betaling door betaler (4 ogen principe); 
 • stelt jaarlijks op een exploitatie- en liquiditeitsbegroting, die via het bestuur wordt aangeboden aan de algemene ledenvergadering, ter goedkeuring;
 • maakt jaarlijks op de jaarrekening, ondertekend door leden van het bestuur, waarbij het gaat om een collectieve actie. Het bestuur biedt dit document aan aan de leden ter goedkeuring;
 • stuurt tijdig facturen uit voor inning contributies en onderhoudt daarvoor contact met de ledenadministratie;
 • initieert, vraagt aan en handelt subsidies af.  

Gemiddeld ben je zo’n zes tot acht uur per week bezig met je taken. Uiteraard is het mogelijk om in goed overleg met medebestuursleden meer of minder inzet per week af te spreken.  

Algemeen bestuurslid/Vrijwilligers.

Voor deze functie zijn de volgende vereisten/taken leidraad:  

Het algemeen bestuurslid/vrijwilligers:

 • is betrokken bij beleids-/bestuurszaken, neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen Bestuur;
 • kent de vereniging goed, weet wat de kwaliteiten van de verschillende leden zijn, voor welke taken binnen de vereniging extra hulp nodig is en wie er in staat en bereid zijn om iets voor de vereniging te betekenen;
 • coördineert de introductie van nieuwe vrijwilligers.
 • organiseert “vrijwilligers-markten”;
 • weet het beschikbare budget speciaal voor vrijwilligers om te zetten naar in het oog springende activiteiten, die vrijwilligers waardering/genoegdoening geven;  
 • organiseert en coördineert het vrijwilligerswerk;
 • formeert ter ondersteuning een vrijwilligerscommissie met een brede vertegenwoordiging vanuit de leden.
 • behartigt de belangen van de vrijwilligers;
 • communiceert dat binnen de vereniging iedereen zijn steentje behoort bij te dragen;  
 • gaat na of bij eventueel onvoldoende beschikbaarheid van vrijwilligers het nodig is dat senior leden zich vastleggen op een bepaald aantal uren “vrijwillige” inzet voor de club met daaraan verbonden een waarborgsom.  

Gemiddeld ben je zo’n vier uur per week bezig met je taken. Uiteraard is het mogelijk om in goed overleg met medebestuursleden meer of minder inzet per week af te spreken.  

Algemeen bestuurslid/Park

Voor deze functie zijn de volgende vereisten/taken leidraad:  

Het algemeen bestuurslid/Park:

 • is betrokken bij beleids-/bestuurszaken, neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen bestuur;
 • is verantwoordelijk voor een aantrekkelijk park met goede faciliteiten en voor veiligheidseisen op het park;
 • bereidt voor investeringen in banen, oefenkooien, hekwerk;
 • streeft naar vermindering energieverbruik op het park;
 • werkt samen met de horeca-exploitant;  
 • is verantwoordelijk voor het (groot)onderhoud van het clubhuis;  
 • is contactpersoon voor de medewerker baanonderhoud;  
 • stuurt aan dat hulpmiddelen / apparatuur / gereedschap aan gewenste kwaliteitseisen voldoen;
 • regelt reiniging drainage en het jaarlijks uit te besteden groot onderhoud banen. 
 • is verantwoordelijk voor het afhangsysteem banen, baanreglement, werking van systemen, zoals Led verlichting, HS Pas toegang, deurautomaat, camera’s;
 • stuurt aan het onderhoud en vergroening van de buitenruimte;  
 • organiseert klussendagen gericht op het onderhoud van het park.

Gemiddeld ben je zo’n vier uur per week bezig met je taken. Uiteraard is het mogelijk om in goed overleg met medebestuursleden meer of minder inzet per week af te spreken.   

Nieuwscategorieën Senioren