Opzeggen of wijzigen lidmaatschap

08 oktober 2023


Wil je je lidmaatschap van At Risk opzeggen?
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden door een bericht te sturen aan de [email protected] vóór 1 december 2023.

Zonder of niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap verlengd met het volledige verenigingsjaar 2024.
De ledenadministratie bevestigt jouw opzegging. Zonder bevestiging is jouw opzegging niet gedocumenteerd en dus niet geldig. Ontvang je geen bevestiging neem dan contact op met de ledenadministratie.
Bij het opzeggen na 30 november 2023 is dus de volledige jaarcontributie van het volgende verenigingsjaar 2024 verschuldigd, ongeacht of men daadwerkelijk van het lidmaatschap gebruik maakt.
Het opzeggen geldt niet voor leden, die op voorhand hebben aangegeven tot en met 31 december 2023 lid te zijn.

Wil je je lidmaatschap wijzigen?
Wijziging van het lidmaatschap van jaar 2023 naar jaar 2024 kan als dat is gemeld voor 1 december 2023 bij de ledenadministratie, die de wijziging bevestigt.
Zonder bevestiging is jouw wijziging niet gedocumenteerd en blijft het bestaande lidmaatschap in het jaar 2024 geldig.

Wijziging van het lidmaatschap gedurende een jaar kan alleen op de zogenaamde instapmomenten (1 april, 1 juli en 1 oktober) en onder de voorwaarde dat het een lidmaatschap betreft naar een hoger tarief.

Cancel or change membership
Do you want to cancel your membership of At Risk?
Cancellation of membership must be done by sending a message to [email protected] before December 1, 2023.

Without notice or cancellation in time, membership will be extended for the entire association year 2024.
The membership administration will confirm your cancellation. Without confirmation, your cancellation is not documented and therefore not valid. If you do not receive confirmation, please contact the membership administration.

If you cancel after November 30, 2023, the full annual contribution for the following association year 2024 is due, regardless of whether you actually make use of the membership.
Cancellation does not apply to members who have indicated in advance that they will be members until December 31, 2023.

Do you want to change your membership?
Membership can be changed from year 2023 to year 2024 if this has been reported before December 1, 2023 to the membership administration, which will confirm the change.
Without confirmation, your change is not documented and the existing membership will remain valid in the year 2024.

Membership changes during a year are only possible at the so-called entry moments (April 1, July 1 and October 1) and on the condition that it concerns a membership at a higher rate.

Nieuwscategorieën Iedereen